Rescuers of Jews

Bedaukis Martynas

MARTYNAS BEDAUKIS

1941 m. birželio 24 d. – trečiąją karo dieną – baltaraiščiai Alsėdžių ir aplinkinių kaimų žydus suvarė į laikinąją stovyklą. Liepą Alsėdžių getas buvo likviduotas, visi žydai sušaudyti, laikinai buvo palikta tik kailiadirbio Faktoriaus šeima, kol baigs dirbti iš aplinkinių kaimų valstiečių suvežtus kailius. 1941-ųjų rugpjūtį Juozas Straupis suorganizavo Faktorių šeimos gelbėjimo operaciją: Josefą Berą su žmona Chaja Gita, jų sūnų Izraelį su žmona Feiga ir vaikais Guteliu ir Abraomu, kitą sūnų Mejerį su žmona Chase ir dukterimi Hanele, taip pat dukteris Feigą Fiškinienę, jos vyrą Jochelį Fiškiną ir Adiną Faktoraitę Juozas Straupis, iš anksto sutaręs, atgabeno dvikinkiu vežimu ir dviem dviračiais į Šarnelės kaimą pas pažįstamus ūkininkus Juozą ir Adolfiną Kerpauskus. Šie visus apgyvendino nedideliame kambarėlyje antrame namo aukšte. Iš pradžių gyveno dvylika, vėliau šešiolika žmonių, nes prie gausios Faktorių šeimos prisidėjo Josifo Faktoriaus sesuo Chana Ritovienė su dukra Sara Ritovaite ir berniuku Hariu Fraku iš Telšių geto. Išmaitinti šitokį būrį žmonių vienai šeimai buvo neįvykdoma užduotis, bet į gelbėjimą įsitraukė ir kiti Alsėdžių apylinkių valstiečiai. Tarp jų ir Martynas Bedaukis su savo nesantuokine žmona Ona Jelskaite, karo metais gyvenę Šarnelės kaime. Martynas Bedaukis turėjo apie 70 hektarų žemės. Ši šeima prikepdavo duonos, kepalus sukraudavo į vežimo galą, apkraudavo šiaudais, ant jų pasodindavo trejų metų įdukrą Zitą Pelagiją ir veždavo į Straupio ir kitų žydus slapsčiusių valstiečių namus. Martyno Bedaukio pagalbą žydams patvirtina ir archyviniai dokumentai – Pirmojo Pabaltijo fronto Vidaus reikalų liaudies komisariato užnugario apsaugos kariuomenės viršininko pareigas ėjusio papulkininkio Romanovo 1944 metų spalio 18 dienos pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui (LYA, f. V-141, ap. 3, b. 1, l. 281–282) apie nacių okupacijos metais žydus gelbėjusius Telšių apskrities Alsėdžių valsčiaus gyventojus: „6. Bedaukis Martynas, apie 60 metų, vidutinis valstietis, lietuvis, Šarnelės kaimo gyventojas. Jis ir jo šeima šelpė žydus drabužiais ir maisto produktais“, p. 2.

You are currently using the mobile version of this website.

Switch to mobile view
Mobile version