rescuers of jews

Mucininkaitė-Giniotienė Rita

Alvina Mucininkienė (sitting in the middle) with her daugters Livija Mucininkaitė (Prazauskienė) and Rita Mucininkaitė (Giniotienė)