Rescuers of Jews

Orentas Vladas

Prieš karą šalia Lazdijų gyveno gausi Zefų šeima: Feiga Zefienė ir penki sūnūs ir dukra. Prieš pat karą, 1941 m. gegužės mėnesį, vienas iš brolių Berke Zefas susituokė su lietuvaite Elena Orentaite. Karui prasidėjus, visus Lazdijų miesto ir apylinkių žydus suvarė į laikinąjį Katkiškių getą. Ten pateko ir visa Zefų šeima, taip pat ir Elena Orentaitė Zefienė. Elenos motina Monika Orentienė atvyko į Katkiškes ir sugebėjo išvežti savo dukrą ir žentą Berkę Zefą į Juškakaimių kaimą Šakių rajone, kuriame ji gyveno su savo vyru Vladu Orentu. Visi Katkiškių geto žydai, tarp jų ir visa likusi Zefų šeima, buvo sušaudyti 1941 metų lapkričio 3 dieną. Vokiečių okupacijos metais Berke Zefas išgyveno tik Monikos, Vlado ir Elenos pasiaukojimo dėka. Orentai išgelbėjo ir 1943 metais gimusį Berkės sūnų Stanislovą.

You are currently using the mobile version of this website.

Switch to mobile view
Mobile version