List of Life Saviour's Cross recipients

 NameLSC award1
1Abukauskas Josifas2020
2Abukauskienė Uršulė2020
3Adomaitienė Elena2006
4Adomaitis Jonas2006
5Adomavičienė Juzė2016
6Adomavičienė Marija2001
7Adomavičius Jonas2001
8Adomavičius Stasys 2016
9Adomavičiūtė-Povilaitienė Liudmila2001
10Adomynaitė-Spitrienė Natalija2002
11Adomynas Antanas2002
12Adomynienė Ona2002
13Agentavičienė-Jakimavičiūtė Sabina2016
14Agentavičius Stasys2016
15Aleknavičienė Sofija2001
16Aleknavičiūtė-Milienė Bronė2001
17Aleksandravičienė Paulina2000
18Andraitis Antanas1993
19Andriūnienė-Egan Stefanija2000
20Andriuška Aleksas1999
21Andriuškevičienė Anelė2014
22Andriuškevičienė Joana2001
23Andriuškevičius Juozas2014
24Andriuškevičius Petras2001
25Andriuškevičiūtė-Žemaitienė Eugenija2001
26Anevičienė Antanina2007
27Anevičius Jeronimas2007
28Anevičius Vytautas2007
29Anevičiūtė Juzė2007
30Antanaitienė Ona2013
31Antanaitis Jonas2010
32Antanaitis Jonas, Kazio2013
33Antanaitis Vincas2010
34Antanaitytė Stanislava2010
35Antanaitytė-Petrulaitienė Veronika2010
36Antanavičius Vladas Povilas1999
37Antonowicz Jadwiga2001
38Antonowicz Wincenty2001
39Antonowicz-Bauer Lucyna2001
40Anužienė (Malein) Elena2014
41Anužienė (Vilnonis) Elena 2014
42Anužis Česlovas2014
43Anužis Ignacas2014
44Apuokas Kazys 2015
45Apuokienė Juozefa 2015
46Arimavičienė Kotryna2004
47Arimavičius Jonas2002
48Arimavičius Stasys2002
49Arlauskas Kazimieras1999
50Arlauskienė Veronika1999
51Audėjienė Ona2000
52Audėjus Juozas2000
53Audėjutė-Krutulis Aldona2000
54Austienė Petronėlė2013
55Austys Leonas2013
56Babarskienė Jadvyga1999
57Babarskis Alfonsas1999
58Babonas Antanas2011
59Bagdanavičienė Katerina2016
60Bagdanavičius Benediktas2016
61Bagdonas Kazimieras2003
62Bagdonavičienė Izabelė2019
63Bagdonavičius Pranas2003
64Bagdonavičius Pranas, Mykolo2019
65Bagdonavičiūtė-Bukauskienė Marija2019
66Bagurskaitė-Nasickienė Bronislava Danė2014
67Bagurskaitė-Šveikauskienė Aldona1995
68Bagurskas Juozapas2014
69Bagurskienė Marijona2014
70Bajarčienė Magdelena 2015
71Bajerčius Konstantinas1998
72Bajorinas Pranas2000
73Bajorinienė Antanina2000
74Bakšienė Marija2004
75Bakšys Feliksas1992
76Balčikonienė Agota1995
77Balčikonis Antanas2015
78Balčinaitė Petronėlė2012
79Balčinas Jonas2012
80Balčinienė Barbora2012
81Balčinienė (Burbaitė) Stefanija2012
82Balčiūnaitė-Grubinskienė Genovaitė2016
83Balčiūnaitė-Kuprienė Bronė2015
84Balčiūnas Adomas1999
85Balčiūnas Kazimieras2016
86Balčiūnienė Anelė1999
87Balčiūnienė Kazimiera2016
88Baliukevič Kesareva Zofija1998
89Baliutienė Ona2014
90Baliutis Adolfas2014
91Balkienė Nina2000
92Baltuška Kazys2019
93Baltuškienė Ona2019
94Balutis Juozas2014
95Banelienė Veronika2020
96Banelis Antanas2020
97Banelis Jonas2020
98Banelis Juozas2020
99Baradulinas Vasilijus2007
100Barčaitė Zofija2002
101Barčaitė-Kulišauskienė Aleksandra2002
102Barčaitė-Lobšaitienė Antanina2002
103Barčas Antanas2002
104Barčas Bronislovas2002
105Barčas Stanislovas2002
106Barčienė Marijona1997
107Barkienė Adolfina2020
108Barkus Kostas2020
109Bartkevičienė Celina2012
110Bartkevičienė Stasė2000
111Bartkevičius Juozas2000
112Bartkutė Magdalena2003
113Bartnikaitė Ona2000
114Baublienė Jadvyga1995
115Baublys Petras2003
116Baublys Sergijus2003
117Bazienė Liudvika 2008
118Bazys Antanas 2008
119Bedaukis Martynas2019
120Beiles Judel Ošer2001
121Beinaravičienė Uršulė2004
122Beinaravičius Vladas2004
123Beinaravičiūtė Marytė2004
124Beinaravičiūtė-Jakubelskienė Jadvyga2004
125Beinaravičiūtė-Stakvilevičienė Elena2004
126Beinaris Pranas2018
127Beinorienė Kotryna2018
128Beinorius Vincentas2018
129Beldauskaitė Vanda2002
130Beleckienė Morta2001
131Beleckienė Petronėlė2010
132Beleckis Bronius2010
133Bendorius Antanas2019
134Bendžius Antanas 2015
135Bendžiūtė-Petraitienė Kazimiera 2015
136Bendžiuvienė Juzė 2015
137Benn Alice 2013
138Berčiūnaitė-Kaminskienė Birutė1998
139Berčiūnas Jurgis Aleksandras1998
140Berelovičienė Šeina1993
141Bernotaitė Julija1999
142Beržinskas Antanas2000
143Beržinskienė Viktorija2000
144Bieliukas Kazimieras2003
145Bieliukienė Marija2003
146Bieliukienė-Karosienė Sabina2003
147Bieliūnas Juozas2007
148Bieliūnienė (Ragaišienė-Bieliūnienė) Aleksandra2007
149Bielskienė Ona2020
150Bielskienė Zosė2002
151Bielskis Aleksandras2002
152Biliūnienė-Matijošaitenė Julija2002
153Binkienė Sofija1993
154Binkytė-Mozuriūnienė Lilijana1999
155Bižienė Janina2000
156Bižys Juozas2000
157Blažaitienė Adelė2016
158Blažaitis Antanas1995
159Blažaitytė-Liutikienė Valentina Eugenija2016
160Bliūdžius Petras2019
161Bliūdžiuvienė Antanina2019
162Bogdanovič Ignacij2004
163Bogdanovič Regina2004
164Boguslauskas Antanas2003
165Boguslauskienė Zofija2019
166Boguslauskis Vladas2019
167Borevičius Jonas2017
168Borisevičius Vincentas2003
169Boruta Kazys1997
170Bosikas Kazys2017
171Bosikienė Elžbieta2017
172Bosikytė Elena2017
173Bradauskas Pranas2005
174Bradauskienė Jadvyga2005
175Bražėnas Mindaugas2001
176Bražėnienė Konstancija2000
177Brazienė Adelė1998
178Brazienė (Linkevičiūtė) Jadvyga1999
179Bružas Stanislovas2013
180Bružienė Valerija2013
181Budreikaitė Bronė 2009
182Budvytienė Elena2018
183Budvytis Antanas2018
184Budzinskaitė Benigna2004
185Budzinskaitė Stefanija2004
186Budzinskas Aloyzas2004
187Budzinskas Antanas2004
188Budzinskienė Benigna2004
189Budžinskytė Genovaitė2004
190Buinickas Juozas2014
191Buinickienė Adelė2014
192Bujel Ignat 2015
193Bujel Katarina 2015
194Bujel-Chaninovič Leokadija Katerina2015
195Bujel-Kovalevskaja Kristina Genoefa2015
196Bukantienė Anelė2018
197Bukantis Aleksandras2018
198Bukauskienė Stefanija1997
199Bukontas Jeronimas1992
200Bukontienė Marija1992
201Bumšas Bronislovas2012
202Buožienė Petronėlė2002
203Buožis Vincentas2002
204Buožytė Ona2002
205Burba Stanislovas2005
206Burbienė Stanislava2005
207Burlakov Aksentij2019
208Burlakov Fiodor2019
209Burlakova Matriona2019
210Bušauskaitė-Bužavienė Kazė2006
211Bušauskaitė-Dakinevičienė Albina 2006
212Bušauskas Feliksas2006
213Bušauskas Feliksas, Felikso2006
214Bušauskas Vladas2006
215Bušauskienė Teklė2006
216Busilaitė-Kijauskienė Danutė Zosė2011
217Busilas Antanas2011
218Busilienė Ona2011
219Butas Michailas 2009
220Butėnas Vladas2010
221Butkevičienė Marija2001
222Butkevičius Povilas2019
223Butkevičiūtė-Griniuvienė Ona1995
224Butkienė Veronika2002
225Butkus Jonas2002
226Butkus Rapolas2002
227Byla Vincentas2002
228Byra Juozapas2005
229Byra Juozapas, Juozapo2005
230Byraitė-Austienė Aldona2005
231Byraitė-Ukrinienė Modesta2005
232Byrienė Stanislava2005
233Čalutka Vincas2014
234Čečkevičienė Zuzana2003
235Čečkevičius Kazys2003
236Čeliutkienė Ona2014
237Čelutko Leonas 2014
238Černiauskas Bronislovas2005
239Černiauskienė Ona2005
240Černiauskytė-Dugnienė Genovaitė2005
241Česnavičienė Marija2002
242Česnavičius Antanas2002
243Česnovič Sofija (Czesnowicz Zofija) 2002
244Chlopinaitė Elena2000
245Čiegienė (Uznytė) Julija2020
246Cijūnaitis Matas2003
247Čiurlionienė Sofija1999
248Čiuželienė Aniceta2006
249Čiuželis Feliksas2006
250Čižinauskaitė-Alimova Birutė2018
251Čižinauskas Jonas2018
252Čižinauskienė Ona1994
253Dagilienė Marija1993
254Dagilis Antanas1993
255Dailidavičienė Uršulė1999
256Dailidavičius Algimantas2001
257Dailidavičius Vincas1999
258Dainauskas Juozas2004
259Dainauskas Petras2004
260Dainauskienė Bronislava2004
261Damanskaitė Stanislava2006
262Damanskaitė-Tarasevičienė Valerija2006
263Damanskas Petras2006
264Damanskienė Pranė2006
265Darbutas Jonas2011
266Darbutienė-Jučinskienė Bronislava2011
267Daugėla Feliksas 2016
268Daugėla Viktoras2005
269Daugėla Vincas 2005
270Daugėlienė Magdė2005
271Daugėlienė Ona2016
272Daugevičienė Rozalija2008
273Daugevičienė Zosė2008
274Daugevičius Jonas2008
275Daugevičius Pranas2008
276Daugevičius Vladas2008
277Daugevičiūtė-Ruoškienė Janina2008
278Daugirda Romualdas2004
279Daugirdienė (Beinaravičiūtė) Zofija1993
280Dauguvietienė-Kuzmina Olga2001
281Dausinas Stanislovas2006
282Dausinienė Stanislava2006
283Dausinienė Zuzana2006
284Dautartas Juozapas2003
285Dautartienė Julija1995
286Davidonis Eugenijus1999
287Demereckaitė Ona2000
288Didikas Juozas1999
289Didikienė Leosė1999
290Dijokaitė (Kerežienė) Joana2020
291Dijokas Antanas2020
292Dijokas Pranas2020
293Dijokienė Teresė2020
294Dimša Kazimieras2008
295Dimšaitė-Palčiauskienė Antanina2008
296Dimšienė Julija2008
297Dobrovolskis Algirdas Mykolas1999
298Dombrovskis (Dąmbrowski) Konstantinas1993
299Domeika Antanas2014
300Domeika Stanislovas2014
301Domeikienė Marijona 2014
302Drupas Vladas2000
303Dubininkaitė-Raškevičienė Ramutė2005
304Dubininkas Justinas1999
305Dubininkienė Marijona1999
306Dubinskienė Magdalena2007
307Dušauskas Duž Klavdij2004
308Dušauskienė Duž Jelena2004
309Effertas Petras2005
310Effertienė Veronika2005
311Eidintaitė-Ružienė Adolfina2006
312Eidintas Pranas 2014
313Eidintienė Agota2014
314Eidintienė Zofija2006
315Eigelytė Stefanija2002
316Eimontas Jonas2012
317Elijošaitienė Ona2003
318Elijošaitis Bronius 2003
319Elijošaitis Pranas1992
320Emartaitė-Jankauskienė Lionė2019
321Emartas Zigmas2019
322Emartienė Sabina2019
323Endrikienė Antanina1997
324Endzinas Arnoldas2011
325Endzinienė Antanina2011
326Ereminas Feliksas2012
327Ermanienė Anastazija2003
328Ermanienė Kristina2003
329Ermanis Alfredas2003
330Ermanis Povilas2003
331Esertas Artūras1999
332Fedaravičienė Birutė2003
333Fedaravičius Petras2003
334Fedecka Marija2003
335Fugalevičiūtė Natalija1999
336Gadeikytė Julija 1993
337Gaigalaitė Stefanija2013
338Gaigalienė Juzefa2013
339Gailiūnaitė-Apulskienė Konstancija2002
340Gailiūnas Kazimieras2002
341Gailiūnienė Petronėlė2002
342Gaižauskas Juozas2015
343Gaižauskas Juozas Jokūbas2015
344Gaižauskienė Stanislava2015
345Galdikas Jurgis2005
346Galvonaitė Marcelė2001
347Galvydis Steponas2019
348Garbačiauskaitė-Činikienė Marijona2005
349Garbačiauskaitė-Kireilienė Adolfina2005
350Garbačiauskaitė-Zaorskienė Ona2005
351Garbačiauskas Stasys2005
352Garbačiauskas Stepas2005
353Garbačiauskas Steponas2005
354Garbačiauskienė Marijona 2005
355Garška Juozapas2012
356Gasiūnas Juozapas1997
357Gasparavičienė Veronika2005
358Gasparavičius Alfonsas2005
359Gasparavičius (Gasparas) Antanas2005
360Gasparavičiūtė-Račinskaja Teklia2005
361Gaurilavičienė Domicėlė2011
362Gaurilavičius Tomas2011
363Gavelienė Jadvyga1999
364Gavelis Antanas2000
365Gavelis Stasys1999
366Gavelytė-Stražnickienė Genovaitė1999
367Gdovskis Andrius (Gdowski Andrzej)2006
368Gecevičienė Bronislava2003
369Gecevičius Adomas2003
370Gedaika Petras2001
371Gedaikienė (Rimavičiūtė) Liudvika2001
372Gedeikienė Bronė2012
373Gedeikis Juozas2012
374Gedmantaitė-Ramūnienė Gražina2016
375Gedmantienė Michalina1992
376Gedvilas Albinas2006
377Gedvilienė Prakseda2006
378Gelžinienė Ona2002
379Gelžinis Jonas2002
380Gelžinis Jonas, Izidoriaus2002
381Gembickaitė-Jainschig Tamara2000
382Gembickienė Ana2000
383Giedrikas Juozas2007
384Giedrikienė Emilija2007
385Gintalas Ignas1993
386Gintalienė (Platakaitė) Kristina1993
387Girbudas Petras1992
388Girdvainienė Ona2013
389Girdvainis Jonas2013
390Girdvainis Kazys1999
391Girdžius Pranas1998
392Girdžiuvienė Petronėlė1998
393Glaskaitė-Jablonskienė Janina2012
394Glaskienė Aleksandra2012
395Glasko Kostas2012
396Glaveckienė Anelė2002
397Goberienė Marė2019
398Goberis Petras2019
399Gobis Antanas2008
400Golubovienė-Fugalevičiūtė Lidija2000
401Golumbiauskaitė-Vinevičienė Janina2005
402Golumbiauskas Bronius (Golombewski Bronislaw)2005
403Golumbiauskas Petras (Golombewski Piotr)2005
404Golumbiauskienė Frania (Golombewska Frania)2005
405Gotautas Bronius2000
406Granskytė Pranciška2008
407Gravrogkas Antanas2016
408Gravrogkienė Stefanija2016
409Graževičienė Vanda Marija2018
410Graževičius Jonas1997
411Graževičiūtė Lukšienė Vanda2018
412Greičius Jonas2015
413Greičiuvienė Marijona2015
414Greimas Jonas2005
415Greimienė Uršulė2005
416Grendienė Apolonija1998
417Gricienė Felicija2007
418Gricius Dominykas2007
419Gricius Vaclovas2005
420Grigaitienė Elena1999
421Grigaitis Juozas1999
422Grigaitis Zenonas2007
423Grigalaitienė Bronė1998
424Grigalaitis Pranas1999
425Grigalaitytė Onutė1999
426Grigalaitytė-Dalungauskienė Bronė1999
427Grigorjeva Jelena2005
428Grigorjeva-Ostjanko Irina2005
429Grigorovič Semion2003
430Grigorovič Sergej2003
431Grincevičienė Julija2013
432Grineveckienė Kazimiera1999
433Grinius Kazys1993
434Griniuvienė Kristina1993
435Gruodytė-Alaunienė Ona1999
436Gruodytė-Petkevičienė Elena1999
437Gružinskienė Vanda1994
438Grybauskas Andrius2020
439Grybauskienė Juoganna2020
440Gudas Apolinaras2004
441Gudas Juozas2004
442Gudas Petras2004
443Gudavičius Jonas (Jasius)2010
444Gudienė Ona2004
445Gugienė Elena2012
446Gugis Romualdas2012
447Gustas Kazys1993
448Gvildienė (Spūdaitė) Emilija1993
449Gvildys Juozas1993
450Haškerienė Stefanija2000
451Haškeris Maksimilijonas2000
452Haškerytė (Misikienė) Jurgita2000
453Holzman Helene1999
454Holzman Margarita1999
455Horodničienė Marija1999
456Horodničius Henrikas1999
457Ibenskienė Ona2002
458Ibenskis Juozas2002
459Ilevič Marija2001
460Ilevič Vincenta2001
461Ilgevičienė Pranciška2010
462Ilgevičius Juozas2010
463Ilgevičiūtė-Vaitkūnienė Eugenija2010
464Iliuk Vladimir1997
465Inkratas Juozas2001
466Ivanauskaitė (Ramanauskienė) Giedrutė2007
467Ivanauskas Gintautas Juozapas2007
468Ivanauskienė Elena2007
469Jablonskienė (Žakevičiūtė) Jadvyga1995
470Jablonskis Konstantinas2018
471Jacinavičaitė Viktorija2016
472Jacinavičiūtė Elena2016
473Jackevičiūtė Galina1997
474Jakas Leopoldas2020
475Jakas Povilas2008
476Jakienė Aldona2000
477Jakienė Ona2020
478Jakimavičienė Stefanija2016
479Jakimavičius Alfonsas 2016
480Janavičius (Janavičienė) Vanda2014
481Jankienė Stasė2003
482Jankovska (Jankowska) Bronislava2011
483Jankovska (Jankowska)-Mežanec Galina2011
484Jankovskis (Jankowski) Leonardas2011
485Jankus Augustinas2003
486Janonienė Marijona2010
487Janonienė (Žvironaitė) Ona2004
488Janonis Antanas1993
489Janonis Jonas2004
490Janonis Simonas2010
491Janonytė-Lelienė Vera2004
492Janonytė-Trasauskienė Elena1993
493Janulaitienė Bronė2009
494Janulaitis Jonas2009
495Janulaitytė-Lilienė Bronė Eugenija2009
496Janus (Janušauskas) Matas2014
497Janus (Janušauskienė) Tamara2014
498Januškevičienė Antanina2001
499Januškevičius Vladas2001
500Januškevičiūtė-Mačiulienė Janina2001
501Jarmala Karolis2008
502Jarmolavičiūtė-Veicman Stefa1998
503Jaruckis Zenonas2020
504Jaruckytė Liuda2020
505Jaruševičienė (Jaroševičienė) Marcelė2016
506Jaruševičius (Jaroševičius) Antanas2016
507Jasaitienė Sofija2001
508Jasaitis Domas2001
509Jaselskienė Elena1995
510Jaskelevičienė Marija2012
511Jaskelevičius Ipolitas2012
512Jaskelevičiūtė-Karaliūnienė Bronislava2012
513Jasulaitienė Elena2000
514Jegorova-Melioranskaja Natalija1999
515Jievaltas Romas2016
516Jievaltienė Elzė2016
517Jocas Jonas2003
518Jocevičienė Emilija2009
519Jocevičius Bronius2009
520Jocienė Ona2003
521Jocienė-Basienė Marija2020
522Jokubaitienė Elena2002
523Jokubaitis Vincas2002
524Jokūbauskis Stanislovas2001
525Jonaitis Henrikas2017
526Jonaitis (Janavičius) Kazys2014
527Jonikytė Kotryna2017
528Jonynas Jonas1999
529Jonynas Zigmas2014
530Jonynienė Antanina 2014
531Juknelevičienė Elena2012
532Juknelevičius Adomas2012
533Juknelevičius Jonas2019
534Juodagalvienė Emilija2012
535Juodagalvis Vincas2012
536Juodagalvytė-Kiselienė Marija2012
537Juodka Vytautas1998
538Jurevičienė Juzefa2007
539Jurevičienė (Jurevičiūtė) Valerija2007
540Jurevičienė (Šneiderytė) Adelė2013
541Jurevičius Jonas2007
542Jurevičius Jonas, Jono2007
543Jurevičius Petras2013
544Jurevičiūtė Birutė2007
545Jurevičiūtė-Motiejūnienė Vanda2007
546Jurevičiūtė-Sudeikienė Leonija1994
547Jurkienė Marija2008
548Jurkšaitienė Marijona2002
549Jurkšaitis Juozapas2008
550Jurkus Danielius2008
551Jusas Mykolas2011
552Jusienė Uršulė2011
553Juška Antanas2001
554Juškevič Anastasija 2001
555Juškevič Michail2001
556Juškienė Petronėlė2015
557Juškys Leopoldas2015
558Kačergius Klemensas2013
559Kairienė (Leonaitė) Ona2001
560Kalendra Andrejus1997
561Kalendraitė-Jakutienė Morta2005
562Kalendraitė-Levinskienė Meilutė Zofija2005
563Kalendraitė-Surkienė Viktorija2005
564Kalendraitė-Žiaurienė Nijolė2005
565Kalendrienė Monika2005
566Kalinkienė Veronika2003
567Kamarauskaitė Ona2000
568Kancevičius Pranas2000
569Kaniava Konstantinas2019
570Kaniavienė Stasė2019
571Karalevičienė Stanislava2008
572Karalevičius Leonardas Genrikas2008
573Karalevičius Pranas1998
574Karalevičiūtė-Čepanonienė Elena2008
575Karaška Juozas1998
576Karaškienė Elena1998
577Kareiva Pranas2018
578Kareivienė Emilija2018
579Karosas Mykolas2016
580Karpavičienė Alevtina2010
581Karpavičius Povilas2010
582Karvelienė Domicelė2015
583Kašinskas Pijus2001
584Kašinskienė Magdalena2001
585Kasperaitienė Sofija2002
586Kasperaitis Pranas2002
587Katinskaitė Kotryna2006
588Katinskaitė-Doveikienė Ona2006
589Katinskas Juozas2006
590Katinskienė Marija2006
591Kauneckas Vytautas1993
592Kaušaitė (Kaušytė) Elena2000
593Kaušinis Klemensas2002
594Kavaliauskas Kazimieras2000
595Kavaliauskienė Ona2003
596Kazakevičienė Zuzana2012
597Kazakevičius Vincas2012
598Kazakevičiūtė-Juknelevičienė Jadvyga2012
599Kazanskienė Olga1993
600Kazanskis Edvardas2010
601Kazanskytė-Burkauskienė Elena2010
602Kazanskytė-Gargasienė Edita2010
603Kazlauskaitė Teofilė2003
604Kazlauskaitė-Lugauskienė Aldona2017
605Kazlauskas Juozas2017
606Kazlauskas Juozas, Juozo2017
607Kazlauskas Pranas2013
608Kazlauskienė Domicelė2017
609Kazlauskienė Liudvika2013
610Kazlauskienė (Sondeckytė) Eugenija2017
611Kepežinskienė (Rinkevičiūtė) Eugenija Marijona1995
612Kėrienė Elena2003
613Kerpauskaitė-Burneckienė Genė 2009
614Kerpauskas Juozas1992
615Kerpauskienė Adolfina 2009
616Kėrys Povilas2003
617Kėrytė-Mizerienė Aldona2003
618Kėrytė-Varnelienė Birutė2003
619Kęsminienė (Šmitaitė) Zofija2011
620Kibelaitė Juozapa2002
621Kiličiauskaitė-Lipinskienė Filomena2018
622Kiličiauskienė (Matuzevičiūtė) Veronika2012
623Kilikevičienė Adelė2018
624Kilikevičius Pijus2000
625Kirvelienė (Žvironaitė) Emilija2004
626Kirvelis Jonas1992
627Kislauskienė-Dambrauskaitė Regina1992
628Kleiba Adolfas2012
629Klimaitė-Radavičienė Felicija2005
630Klimas Petras2005
631Klimienė Felicijana2005
632Korablikova Fetinija2002
633Korablikova Jevdokija2002
634Korovacka Izabela2014
635Korovacki Silvestr2014
636Korsakas Algirdas2011
637Korsakas Antanas2011
638Korsakas Vytautas2000
639Korsakienė Ona2011
640Korzienė Emilija2019
641Koszczyc Ludwik 2009
642Koszczyc Monika 2009
643Koženiauskas Kazimieras2015
644Krasnickas Jonas2019
645Krasnickienė Marijona2019
646Kriaunevičienė Elena2001
647Kriaunevičius Antanas2001
648Kriaunevičius Vaclovas2001
649Kriaunevičiūtė-Smailienė Stefanija2001
650Krikščiūnas Jurgis1998
651Krikščiūnas Kazimieras2012
652Krikščiūnienė Ona1998
653Kriskienė Barbora 2016
654Kriskus Pranas2016
655Kriskutė-Skarbalienė Zuzana2016
656Krivičius Stanislovas1998
657Krulickas Viktoras1995
658Krulickienė Viktorija1995
659Kruminis-Łozowska Maria2019
660Kruminis-Łozowski Antoni2019
661Kšanavičienė Barbora2001
662Kšanavičius Stasys2001
663Kšanavičius Vytautas2001
664Kubiliūtė Marcelė2020
665Kudžma Andrius2003
666Kumpaitis Jurgis2001
667Kumpaitytė-Jonaitienė Ona2001
668Kumpaitytė-Juškienė Adelė2001
669Kumpaitytė-Šamanskienė Genė2001
670Kupraitienė Ieva 2015
671Kupraitis Antanas2015
672Kupraitis Jonas2015
673Kupraitis Juozas2015
674Kuprienė Ieva 2020
675Kuprys Povilas2020
676Kupstas Aleksandras2008
677Kurliandskis Stasys2014
678Kurpauskas Pranas (Pranciškus)2009
679Kurpauskienė Marijona2009
680Kutorga Viktoras2001
681Kutorgienė-Buivydaitė Elena2001
682Kuzminskaja Viktorija2003
683Kuzminskaja Petrusevič Apolonija2003
684Kuzminskij Aleksandr2002
685Kuzminskij Anton2003
686Kuzminskij Bronislav2003
687Kuzminskij Edmundas-Otonas2003
688Kuzminskij Leonard2003
689Kuzminskij Stanislav2003
690Kvedaravičienė Teofilė2001
691Kvedaravičius Vladas2001
692Kvedaravičiūtė-Dudkevičienė Monika2001
693Labanauskas Jonas2019
694Labanauskienė Marcelė2019
695Ladigienė Stefanija1992
696Landsbergienė Ona1992
697Lapinskas Vincas2012
698Lapinskienė Konstancija2012
699Laptevienė Jekaterina2002
700Larionova-Gembickaitė Tatjana2000
701Larionovas Valentinas2014
702Lašienė Uršulė1995
703Lastienė Petronėlė2004
704Laucevičius Pranas1998
705Laucevičiūtė-Baužienė Jadvyga1995
706Lauraitienė Elena2014
707Laurinavičienė Elena2010
708Laurinavičius Bronislovas1993
709Laurinavičius Jonas2010
710Laurinavičius Pranas2010
711Lazauskas Juozas2001
712Lazauskienė Ona2001
713Lazdauskas Antanas2016
714Lazdauskas Stasys2014
715Lazdauskienė Monika2016
716Legantienė Michalina2004
717Lenktys Jaronimas2011
718Leonavičienė Ona1994
719Leščinskas Stanislovas Vytautas2002
720Leščinskienė Marija2002
721Levanaitė-Pečiulienė Genovaitė2012
722Levanienė Elena2012
723Levinienė Antonina2007
724Levinskas Edvardas1997
725Levinskas Leonas2005
726Levinskienė (Vilandaitė) Teresė2005
727Levulienė Albina1993
728Levulis Fulgentas2004
729Levulis Vladas2004
730Lickūnaitė-Gumbienė Michalina2001
731Liepinaitienė Jadvyga1994
732Likevičienė Natalija2005
733Likevičius Vytautas2005
734Lingė Jonas1999
735Lingienė Stasė1999
736Lisauskaitė-Adomianec Sofija2000
737Liubinienė Antanina1994
738Liutkauskas Jonas2002
739Liutkauskienė Izabelė2002
740Liutkienė Pranciška2014
741Liutkutė-Janušienė Stanislava2014
742Liutkutė-Kriaučiūnienė Zofija2014
743Lučiūnaitė Veronika2008
744Lučiūnaitė-Kazakauskienė Mikalina 2008
745Lučiūnaitė-Martinkėnienė Elena2008
746Lučiūnas Antanas2008
747Lučiūnas Cezaris2008
748Lučiūnas Jonas2008
749Luinienė Janina2002
750Lukaševičienė Mikalina 2008
751Lukaševičius Antanas2008
752Lukaševičius Jonas2008
753Lukaševičius Stasys2008
754Lukaševičiūtė-Daugevičienė Gabrinė2008
755Lukaševičiūtė-Semaškienė Juzė2008
756Lukauskas Mikas2006
757Lukauskienė (Stankevičiūtė, Raclauskienė) Elena2006
758Lukoševičienė Monika2005
759Lukoševičius Bronius2005
760Lukošienė Barbora 2015
761Lukošiūnienė Pranciška 2015
762Lukošius Kazimieras 2015
763Lukša Kazys2002
764Lukša Vincas2001
765Lupšicienė (Novodzelskytė) Šeina1993
766Macaitienė Antanina2003
767Macenavičienė Marija2003
768Macenavičius Antanas2003
769Macijauskaitė Germana2005
770Macijauskaitė Liudvika2004
771Macijauskaitė Violeta1994
772Macijauskas Jonas Juozas2005
773Macijauskas Petras2004
774Macijauskas Robertas2004
775Macijauskas Zenonas2004
776Macijauskas (Maciejovskis) Polikarpas2005
777Macijauskienė Felicija2005
778Macijauskienė Katerina2005
779Mackevičius Leonas2004
780Malakauskas Kostas2010
781Malakauskienė Kotryna2010
782Mališauskas Enrikas2001
783Mališauskas Henrikas2001
784Mališauskienė Marija2001
785Margaitienė Eleonora2004
786Margaitis Antanas2004
787Markevičienė Elena2015
788Markevičius Jonas2001
789Markevičius Juozapas1992
790Markevičius Romas2015
791Markevičius Vladas2015
792Markevičiūtė-Rytmetienė Marijona2015
793Markovskij Chariton2002
794Martinkus Vaclovas1992
795Martul Juzefa2001
796Martul Kazimieras2001
797Martul-Budrikienė Liucija (Leonarda)2001
798Masalevičienė Monika2003
799Masalevičius Jonas2003
800Masalevičius Vladislovas2003
801Matiukevič (Maciukiewicz) Konstantin (Konstanty)2008
802Matora Anna1999
803Matulevičienė Ona2007
804Matulevičiūtė-Kubertavičienė Petronėlė Stanislava2007
805Matulionis Teofilius2003
806Matuzevičienė Elena2012
807Matuzevičius Antanas2002
808Matuzevičiūtė-Briliuvienė Antonina2002
809Matuzevičiūtė-Valiukienė Julijona2012
810Mažylienė Antanina1993
811Mažylis Pranas1993
812Mažylytė-Rasteikienė Liūda2006
813Meškauskaitė Jakštienė Stefa2006
814Meškauskas Antanas2006
815Meškauskas Petras2006
816Meškauskas Pranas2006
817Meškauskas Teodoras2006
818Meškauskienė Ona2006
819Meškauskienė Zosia2006
820Meškėnas Agripina2013
821Meškėnas Josifas2013
822Mežinskienė Bronislava1995
823Mickevič Aleksandr 2009
824Mickevič Zofija2009
825Mieželienė Juzefa2001
826Mieželis Vladas2001
827Mikalajūnas Povilas2018
828Mikalauskaitė Genė2007
829Mikalauskaitė Ona2007
830Mikalauskas Antanas2011
831Mikalauskas Kazimieras2007
832Mikalauskienė Agota2007
833Mikalauskienė Stasė1995
834Miklaševičienė Marijona2001
835Miklaševičius Petras2001
836Mikolaitienė Felicija2005
837Mikolaitis Vincas2005
838Mikolaitytė-Gelumbauskienė Dalia2005
839Mikolajun Silvestr2018
840Mikolajun Zuzana2018
841Mikšienė Elena2002
842Mikšytė Teofilė2003
843Mikuličienė Ona2013
844Mikuličius Petras2013
845Mikulska Marija2002
846Milaševičienė Marija2005
847Milaševičius Vaclovas2005
848Milaševičiūtė-Dambrauskienė Irena2005
849Mimas Antanas2013
850Mimienė Stanislava2013
851Miniotas Leonardas2010
852Miniotienė Elžbieta Barbora2007
853Miniotienė Ona2010
854Minkevičienė Ekaterina (Kotryna)1999
855Minkevičius Sergejus1999
856Misevičius Antanas2000
857Misevičius Jonas2000
858Misevičius Pranas2000
859Misevičiūtė-Noreikienė Ksavera2000
860Misiūnaitė Agota2013
861Mitkienė Leokadija2016
862Mitkienė (Mikšaitė) Jadvyga1995
863Mitkus Stanislovas1994
864Mižutavičienė Stanislava2014
865Mižutavičius Dominykas2014
866Mocienė Ona2003
867Mocius Juozas2003
868Molskienė (Maslauskaitė) Petronėlė2001
869Molskis Feliksas2001
870Molskytė-Nėniuvienė Genė2001
871Mongirdienė Olga2007
872Montvilaitė Elena1994
873Mordosas Bronislavas2002
874Mordosienė Marijona (Marija)2002
875Morkūnaitė-Graževičienė Česlava2009
876Morkūnaitė-Razienė Irena 2009
877Morkūnas Edvardas2009
878Morkūnas Henrikas 2009
879Morkūnas Mečislovas2009
880Morkūnas Vaclovas2009
881Morkūnienė Bronislava2009
882Mošinskas Algirdas2000
883Mošinskienė-Didžiulytė Halina2000
884Mosteikienė Liuda2003
885Mosteikis Aleksas2003
886Mostovič Stanislava1999
887Mozelis Juozas1998
888Mozūraitienė Ona2005
889Mozūraitis Alfonsas2005
890Mozūraitis Jonas2005
891Mozūraitis Zenonas2005
892Mozūraitytė-Čepienė Mefodija2005
893Mozūraitytė-Leskauskienė Zuzana2005
894Mucininkaitė-Giniotienė Rita2019
895Mucininkaitė-Prazauskienė Livija2019
896Mucininkas Albertas1993
897Mucininkienė Alvina2019
898Muralienė Jadvyga2006
899Muralis Juozas2006
900Muralytė-Armalienė Lakštutė Regina2006
901Mureika Juozapas2007
902Mureika Stasys Vladas2007
903Mureikaitė (Blažienė) Matilda Gražina2007
904Mureikienė Ona2007
905Murinas Vincas2005
906Murinienė Emilija2005
907Murma Izidorius2000
908Murmaitė-Čeponienė Vanda2000
909Muselienė Polia1993
910Musteikienė-Miltakienė Eugenija2000
911Naginė Vytautas2000
912Naginienė Stasė2000
913Naglytė-Vadauskienė Lidija2000
914Naktinienė Veronika2012
915Naktinis Jurgis2012
916Narsutienė Ona2018
917Našliūnas Alfonsas 2015
918Našliūnienė Aleksandra2015
919Navickaitė-Motiejūnienė Stasė2000
920Navickienė Ona2000
921Navienė Stasė2011
922Navikas Antanas2002
923Navikienė (Kaušinytė) Ona2002
924Navys Stasys2011
925Norbutas Povilas1995
926Norbutienė Ona2011
927Norkevičienė Ona2007
928Norkevičius Stasys2007
929Norkevičius Vladislovas2007
930Norkienė Stefanija2018
931Norkus Antanas2018
932Norkutė Stasė2007
933Norvaišaitytė-Radzevičienė Aldona1993
934Orentaitė-Zefienė Elena2005
935Orentas Vladas2005
936Orentienė Monika2005
937Osipavičius Izidorius2012
938Pagojienė Julijona2005
939Pagojus Baltramiejus2005
940Pagojus Julius2005
941Pagojutė Domicėlė2004
942Pajaujienė Emilija1998
943Pajaujis Juozas1998
944Pajedaitė Bronė2001
945Pakutinskas Stasys1999
946Palčinskas Alfonsas1993
947Palčinskas Stasys1993
948Paleninas Vaclovas2012
949Palkauskas Kazys2003
950Palkauskas Vladas2003
951Palkauskienė Marija2003
952Paluckienė Liudovika2000
953Papšys Juozas1994
954Paškauskas Vaclovas2009
955Paškauskienė Ona2009
956Paškevič Marija2004
957Paškevič-Tomaševskaja Elžbieta Sofija2004
958Paukštys Bronislovas (Bronius)1999
959Paukštys Juozas1999
960Paulauskas Izidorius2010
961Paulauskas Kazimieras2004
962Paulauskienė Bronislava2010
963Paulavičienė Antanina2008
964Paulavičius Jonas2008
965Paulavičius Jonas Kęstutis1998
966Paulavičius Kleopas1995
967Paulavičiūtė Danutė2008
968Pečiulis Petras1992
969Pečkaitienė Juzė2010
970Pečkaitis Konstantinas2010
971Pečkytė Ona2013
972Pekarskytė-Pakalniškienė Neonila1999
973Petkevičienė (Jablonskytė) Julija2000
974Petkevičius Tadas2000
975Petraitienė Ona2017
976Petrašiūnas Balys2000
977Petrašiūnienė Galina1994
978Petrauskaitė-Jagutienė Stasė2013
979Petrauskas Jonas2009
980Petrauskas Kipras1993
981Petrauskas Pranas2020
982Petrauskienė Juzefa2013
983Petrauskienė Lidija 2000
984Petrauskienė Marija2009
985Petrauskienė Palmira2020
986Petrauskienė (Žalinkevičaitė) Elena1993
987Petravičienė-Virisel Klaudija2004
988Petravičius Romanas Antanas2004
989Petrulis Juozas2012
990Pietrovska Marija1999
991Pietrovskis Stanislovas1999
992Pikčiūnas Antanas2016
993Pikčiūnienė Julija2016
994Plekavičienė Joana2001
995Plekavičius Antanas2001
996Plekavičiūtė-Vaitiekūnienė Elena2001
997Plokšto Ryšard Jan2017
998Plokšto Uršulė1993
999Plokšto Vladislav (Vladislovas)1993
1000Pocienė Petronėlė2015
1001Pocius Bronius2000
1002Pocius Vincentas2015
1003Pociūtė-Januškienė Ona2000
1004Pociūtė-Jaškienė Zofija2000
1005Pociūtė-Mančinskienė Stanislava2000
1006Poliakas Jonas2016
1007Poliakienė Teodora2016
1008Polianinienė Teklė2012
1009Polonskis Vladislovas2013
1010Poniškaitienė Ona2000
1011Poniškaitis Antanas Pranciškus2000
1012Poniškaitis Jonas2000
1013Poška Antanas1998
1014Povilaika Petras2007
1015Povilaikaitė (Babinskienė) Konstancija2007
1016Povilaikienė Ona2007
1017Požėla Vladas1995
1018Prapuolenienė Emilija1999
1019Preišegalavičius Kazimieras2014
1020Preišogalavičius Vincas1993
1021Premeneckaitė-Jonušienė Genė2001
1022Premeneckas Jonas Juozas2002
1023Premeneckas Vytautas 2001
1024Premeneckienė Aleksandra 2001
1025Prialgauskas Anicetas1997
1026Prialgauskas Kazimieras1997
1027Proškevičienė Stanislava1994
1028Prošogalavičienė Justina2014
1029Prošogalavičius Nikodemas2014
1030Pukaitė Albina2000
1031Pukaitė Genovaitė2000
1032Pukaitė Regina2006
1033Pukas Juozapas2006
1034Pukienė Marijona2006
1035Pupšytė-Laurinaitienė Genė1997
1036Puras Aleksandras1993
1037Puras Vincas1993
1038Pustelnikovaitė-Kunkulienė Raisa2001
1039Pustelnikovaitė-Šimanienė Ana2000
1040Pustelnikovas Borisas2000
1041Pusvaškis Jonas1993
1042Račiūnas Vincentas2006
1043Radavičienė Juzefa2002
1044Radavičius Danielius (Dionizas)2002
1045Radlinskaitė-Asanavičienė Elena2008
1046Radlinskas Jonas2008
1047Radlinskienė Felicija2008
1048Radzevičienė Elena2020
1049Radzevičius Pranas2020
1050Radzvilas Alfonsas2007
1051Radzvilavičius Aleksandras2008
1052Radzvilavičius Bronislovas2008
1053Ragaišis Stasys1994
1054Ragauskas Antanas2003
1055Ragauskienė Ona2003
1056Ragauskis Ignas 2015
1057Rajeckienė (Matutienė) Genovaitė1994
1058Rajunčaitė Olimpija2002
1059Rakevičienė Teklė2007
1060Rakevičius Algimantas2000
1061Rakevičius Česlovas1993
1062Rakevičius Jaroslavas2007
1063Rakevičius Juozas2007
1064Rakevičius Zenonas2000
1065Rakovska Malvina1997
1066Rakovskis Romualdas2018
1067Ramonas Vincentas2015
1068Ratkevičius Jokūbas1997
1069Rauba Adolfina1999
1070Rauda Petras2003
1071Rekašienė Stanislava2002
1072Rekašius Vincas2002
1073Renčinauskienė Natalija1994
1074Riaukaitė Alfonsa2000
1075Riaukienė Justina2000
1076Rimavičienė Juzefa2001
1077Rimkevičienė Ona2001
1078Rimkevičius Bronius2001
1079Rimša Juozas2013
1080Rimša Jurgis2013
1081Rimša Petras2013
1082Rimšaitė Rozalija1995
1083Rimšienė Justina2013
1084Rimšienė Ona2013
1085Rimulaitienė Elena2003
1086Rimulaitis Steponas2003
1087Rinkevičienė Elena2007
1088Rinkevičius Vytautas2007
1089Rondomanskienė Felicija2004
1090Rondomanskis Andrius2004
1091Rondomanskis Andrius, Andriaus2004
1092Rondomanskis Vytautas2004
1093Rozentalienė Ronia1993
1094Rudaitis Izidorius Pranas1992
1095Rudėnaitė-Araminienė Stasė2011
1096Rudėnas Kazimieras2011
1097Rudėnienė Veronika2011
1098Rudminaitienė Veronika2012
1099Rudminaitis Alfonsas1994
1100Rudminaitis Simonas2012
1101Rudzevičiūtė-Aukštakienė Petronėlė2016
1102Rudzianskienė Marijona2007
1103Ruseckaitė-Papreckienė Julija2018
1104Ruseckas Antanas2018
1105Ruseckienė Elzė2018
1106Rusteikaitė Marija1992
1107Rutkauskaitė-Viktaravičienė Janina2004
1108Rutkauskas Juozas2000
1109Rutkūnas Benediktas2003
1110Ruzgienė Leokadija2010
1111Ruzgienė Marcijona2002
1112Ruzgienė Stanislava2003
1113Ruzgys Aurimas Kazimieras2010
1114Ruzgys Jonas2003
1115Ruzgys Kazimieras2002
1116Ruzgytė-Bimbirienė Eglė Marytė2010
1117Sabas Jonas2017
1118Sabienė Zosė2017
1119Sadauskas Bernardas2005
1120Sadauskas Jonas1993
1121Sadauskas Jonas, Juozo2009
1122Sadauskienė Domicėlė2009
1123Sadauskienė Elena1993
1124Sadauskienė Elena, Motiejaus2005
1125Šaikūnas Mykolas2011
1126Šaikūnienė Domicėlė2011
1127Šalaviejienė Ieva1997
1128Salenekas Juozas1999
1129Salenekienė Matilda1999
1130Šalkauskas Antanas2004
1131Šalkauskas Jonas2004
1132Šalkauskas Pranas2004
1133Šalkauskienė Aleksandra2004
1134Šalkauskienė Vanda2017
1135Šalkauskis Juozapas2004
1136Šalkauskis Kazys2017
1137Samboras Antanas2009
1138Samborienė Elžbieta Vanda2009
1139Samuolytė-Liutkevičienė Ona2001
1140Sankienė Zofija2004
1141Sankutė-Toliušienė Teresė2004
1142Sarpalienė Adelė2002
1143Sarpalius Vladas2002
1144Sasnauskas Antanas2008
1145Sasnauskienė Marė2008
1146Šaterienė Ida1993
1147Satkevičienė Valerija1994
1148Satkevičius Eduardas2007
1149Šatūnas Stasys2001
1150Šatūnienė Ona2001
1151Šaudvytienė Genovaitė1999
1152Šaudvytis Pranas1999
1153Šaulienė Domicėlė2005
1154Šaulienė Marcijona2005
1155Šaulys Napoleonas2005
1156Šaulys Pranciškus2005
1157Savickas Vincas2018
1158Savickienė Kastulė2018
1159Senkevič Adam2001
1160Senkevič Bronislav2001
1161Senkevič Juzefa2001
1162Šepetys Ignas1994
1163Šereika Stasys1992
1164Sezemanas Vasilijus1995
1165Šiaulienė Zofija2005
1166Šiaulys Julijonas2005
1167Šileikienė Stefanija2005
1168Šimaitė Ona2002
1169Simanavičius Balys1999
1170Šimelienė Jadvyga2007
1171Šimelis Mykolas2007
1172Šimkevičienė Felicija2020
1173Šimkevičius Petras2020
1174Šimkevičiūtė (Markauskienė) Vladė2020
1175Šimkienė Petronėlė2015
1176Šimkienė Vlada2005
1177Šimkus Antanas2005
1178Šimkus Baltramiejus2006
1179Šimkus Danielius2015
1180Šimkus Pranas2015
1181Šimkutė-Daugintienė Aniceta Ona2006
1182Simokaitienė Zofija1999
1183Simokaitis Juozas1999
1184Simutienė Marijona2011
1185Simutis Feliksas2011
1186Sindikaitis Benediktas1999
1187Sindikaitytė-Minelgienė Stasė1999
1188Šiupienienė Ona2017
1189Šiupienis Pranas2017
1190Šiupienis Vytautas Juozas2017
1191Šiupšinskaitė-Tamašauskienė Marcelė2008
1192Šiupšinskas Aleksas2008
1193Šiupšinskienė Izabelė2008
1194Skačkauskaitė-Vaičiūnienė Antanina1993
1195Skeltys Antanas2001
1196Skripkauskas Viktoras2011
1197Skripkauskienė Bronė2011
1198Šleževičienė Uršulė1993
1199Šleževičius Vladas1993
1200Smetonienė Jadvyga1995
1201Šmidas (Schmid) Anton2000
1202Smilgevičienė Domicelė2005
1203Smilgevičius Zenonas2005
1204Šneiderienė Antonina2013
1205Šneideris Juozas2013
1206Šneideris Stasys2013
1207Sokolovskaja Viktorija 2009
1208Sokolovskaja-Baranovskaja Vincenta Jadvyga 2009
1209Sokolovskaja-Korolkow Melania 2009
1210Sokolovskaja-Pščelovska Teklia 2009
1211Sokolovskij Konstantin 2009
1212Sondeckaitė-Kniukštienė Valerija2017
1213Sondeckaitė-Zokaitienė Aldona2017
1214Sondeckas Laurinas2017
1215Sondeckas Laurinas, Laurino2017
1216Sondeckienė Rozalija2017
1217Sondeckis Jackus1995
1218Songaila Alfonsas1992
1219Sperlingienė Judit2013
1220Spudas Ignacas2016
1221Sruoga Balys2002
1222Sruogienė Vanda2002
1223Stakauskas Juozas1995
1224Stanaitė-Rutienė Olimpija2011
1225Stanaitienė Konstancija2014
1226Stanaitis Motiejus 2014
1227Stanaitytė-Barniškienė Genovaitė2019
1228Stanevičienė Jadvyga2019
1229Stanevičienė Zofija2000
1230Stanevičius Antanas1999
1231Stanevičius Stanislovas2000
1232Stanevičius Zigmas2019
1233Stanionienė Sofija2013
1234Stanionis Jonas2013
1235Stankevičienė Antanina2003
1236Stankevičienė Joana 1999
1237Stankevičienė Uršulė2018
1238Stankevičius Jonas1999
1239Stankevičius Stanislovas2003
1240Stankevičiūtė Marija2005
1241Štaraitė Uršulė1994
1242Starkienė Elena2003
1243Starkus Antanas2003
1244Stašaitienė Agnė2000
1245Stašaitis Jonas2000
1246Stašaitis Juozas2000
1247Staševičius Jonas2009
1248Stasiulis Juozapas2009
1249Stasiūnaitienė Ona2016
1250Stasiūnaitis Juozas2016
1251Staškevičienė Zofija2004
1252Staškus Adolfas2004
1253Statkevičiūtė Elena2009
1254Steponavičienė Michalina2002
1255Steponavičienė Vaclava2010
1256Steponavičius Izidorius2010
1257Steponavičius Jonas2002
1258Steponavičiūtė (Ožekauskienė) Irena2020
1259Steponavičiūtė (Pliopienė) Leonarda2020
1260Stongvila Stanislovas2014
1261Stongvilienė Agota2014
1262Stonkienė Marijona1999
1263Stonkus Povilas1999
1264Stonkutė-Skierienė Zosė2011
1265Straupienė Bronislova1999
1266Straupis Juozas1999
1267Straupytė-Jereminienė Bronislava Birutė2019
1268Strikaitienė Stefanija2013
1269Strikaitis Antanas2013
1270Strimaitienė Veronika2001
1271Strimaitis Stasys2001
1272Strimaitytė-Markauskienė Laima2001
1273Strimaitytė-Putnienė Milda2001
1274Stružanovska Janina2016
1275Stulpinas Boleslovas1993
1276Stulpinas Jonas2006
1277Stulpinas Stasys2010
1278Stulpinienė Joana2006
1279Stulpinienė Ona2013
1280Stūronas Juozas2015
1281Stūronienė-Bajorinienė Palionė 2015
1282Sugihara Chiune1993
1283Šukienė Sofija Eleonora 2005
1284Šukšta (Szukszta) Vaclovas (Waclaw)2006
1285Šukštienė (Szukszta) Halina2006
1286Šulcas Zenonas2014
1287Šulcienė Kotryna2014
1288Šupenienė Stefa2017
1289Šupenis Antanas2017
1290Survilaitė Vladislava2008
1291Survilienė Elena2008
1292Sutkienė Cecilija2005
1293Sutkus Antanas1998
1294Sutkus Kazimieras2005
1295Sutkuvienė Jadvyga1998
1296Švarc Sidija Liuba2008
1297Šveistys Pranas2010
1298Sviderskis Alfonsas2000
1299Sviderskis Stasys1995
1300Svilas Ričardas2003
1301Svilienė Elžbieta2003
1302Švogžlys-Milžinas Nikodemas2000
1303Szpakowski Arkadiusz2011
1304Talačka Juozapas2008
1305Talačka Mykolas1993
1306Talačka Simonas2008
1307Talačkienė Ona2008
1308Talkevičiūtė Helena2016
1309Tallat-Kelpša Jurgis1997
1310Tallat-Kelpša Justinas Vytautas2020
1311Tallat-Kelpša Stanislovas1997
1312Tallat-Kelpšienė Agota2020
1313Tallat-Kelpšienė Antanina2020
1314Tamašauskas Kazys2000
1315Tamašauskas Vytautas2000
1316Tamašauskienė Jadvyga2000
1317Tamašauskienė (Vikniutė-Burbaitė) Birutė2005
1318Tamaševičienė Petronėlė2020
1319Tamoševičius Albertas2020
1320Tamošiūnas Povilas2003
1321Tarapaitė-Juzikienė Stefanija 2009
1322Tarapaitė-Šliburienė Janina2009
1323Tarapas (Tarapavičius) Stasys 2009
1324Tarapienė Anelė1998
1325Tarasevič Polina2009
1326Tarvainytė Rozalija2010
1327Taškūnas Vladislovas2011
1328Tautavičienė Stanislava2002
1329Tautavičius Stasys2002
1330Tautavičius Zenonas2002
1331Teišerskis Jonas2000
1332Tekorius Antanas1993
1333Teniukas Juozas2011
1334Teniukas Juozas, Juozo1997
1335Teniukas Petras2011
1336Teniukienė Ona2011
1337Teniukienė Valerija2011
1338Tercijonas Vincas2000
1339Toliušienė Petronėlė2010
1340Toliušis Dominykas2010
1341Toliušis Pranas2010
1342Toliušytė-Girskienė Ona2010
1343Tomonis Stasys1995
1344Totoraitienė Antosė2017
1345Totoraitis Juozas2017
1346Tumėnas Antanas2017
1347Tumėnienė Janina2017
1348Tumosa Stasys2003
1349Tumosienė Petrė2003
1350Tupikas Alfonsas2011
1351Tupikas Ignas 2011
1352Tupikienė Petronėlė 2011
1353Tverjonaitė-Jurgilienė Bronė2010
1354Tverjonaitė-Švalkūnienė Rozalija2010
1355Uborevičienė Elena1992
1356Uleckas Juozas2017
1357Uleckienė Magdė2017
1358Umbrasas Algirdas Jokūbas2002
1359Umbrasas Stasys Valentinas2002
1360Umbrasienė (Kaušinytė) Elena2002
1361Urbanovič (Urbanowicz) Marija1997
1362Urbelienė-Unikauskienė Petronėlė2004
1363Urbelis Adomas2004
1364Urbonaitė-Damanskienė Ona2011
1365Urbonas Andrius1999
1366Urbonas Juozas1999
1367Urbonienė Marija1999
1368Urbonienė (Dabulevičiūtė) Marija2007
1369Užemeckas Antanas2010
1370Užemeckienė (Tarvainytė) Veronika2010
1371Užemeckytė-Bernikienė Petronėlė2010
1372Vagnorienė Stanislava2004
1373Vagnorius Povilas2004
1374Vagnoriūtė-Kepalienė Stasė2004
1375Vaicekauskaitė-Visockienė Janina1995
1376Vaicekavičius Jonas2000
1377Vaicekavičiūtė Zofija2000
1378Vainauskienė Ona1994
1379Vainokytė-Banilienė Zofija2002
1380Vaišnorienė Bronė1994
1381Vaitiekūnas Antanas2014
1382Vaitkaitytė-Ruzgienė Stasė2004
1383Vaitkaitytė-Vansauskienė Bronė2004
1384Vaitkevičienė Antanina2002
1385Vaitkevičius Antanas2002
1386Vaitkevičius Liucijonas2002
1387Vaitkūnaitė-Nagienė Birutė2017
1388Valaitienė Agota2014
1389Valaitis Feliksas2014
1390Valatkienė Domicelė1999
1391Valčiukas Povilas2007
1392Valčiukienė Antanina2007
1393Valeikaitė-Markonienė Milda Emilija 2016
1394Valeikienė Malvina2016
1395Valenta Bronius1999
1396Valinčienė Valerija2001
1397Valinčius Antanas2001
1398Valintelienė Akvilina2015
1399Valintėlis Eduardas2015
1400Valintėlytė-Čyžauskienė Elvyra2015
1401Valintėlytė-Kežienė Regina Stasė2015
1402Valionienė Teofilė1994
1403Valionis Vincas2005
1404Valionis Vincentas Gracijus2005
1405Valiušaitienė Ona2005
1406Valiušaitis Bronislovas2005
1407Vanagaitė-Kaknevičienė Janina1997
1408Vanagaitė-Petersonienė Stasė1997
1409Vanagaitė-Petraitienė Stefanija1997
1410Vanagas Adolfas1997
1411Vansovičienė Natalija2012
1412Vansovičius Jonas2012
1413Vansovičiūtė-Grigaliūnienė Janina2012
1414Varčikas Vladas1999
1415Varnauskas Kazys2004
1416Varnauskienė Bronislava2004
1417Vasiliauskas Andrius 2012
1418Vasiliauskas Ignas1993
1419Vasiliauskas Jonas1999
1420Vasiliauskienė Anastazija 1995
1421Vasiliauskienė Kotryna 2012
1422Vasiliauskienė Marija1993
1423Vasiliauskienė Serafina1999
1424Vasiljeva Sofija2009
1425Vaškevič Josif2013
1426Vedegytė-Butkienė Janina2007
1427Vėlutis Motiejus2009
1428Venckevičienė Ona2007
1429Venckevičius Pranas2007
1430Venckevičiūtė-Černiauskienė Julijona2007
1431Venckevičiūtė-Pikturnienė Apolonija Anastazija2007
1432Venckus Pranas2020
1433Venclauskaitė Danutė2000
1434Venclauskaitė Gražbylė2000
1435Venclauskienė Stanislava2000
1436Vidmantas Jurgis2005
1437Vidmantienė (Vaitkevičaitė) Konstancija2005
1438Vidugirienė Elena2017
1439Vidugiris Zbignevas2017
1440Viesnauskaitė Ona 2005
1441Vilandaitė Lilija2005
1442Viščienė Marijona2011
1443Viščius Domas2011
1444Viščiūtė-Ambraziūnienė Jadvyga2011
1445Viščiūtė-Medziukienė Elena2011
1446Viščiūtė-Smolenskienė Janina2011
1447Vitkauskas Arėjas2000
1448Vitkauskas Juozas 2006
1449Vitkauskas Povilas 2006
1450Vitkauskienė Julija2000
1451Vitkauskienė Rachelė2006
1452Vitkevičienė Emilija2009
1453Vitkevičius Kazys2009
1454Vitonytė Pranciška1994
1455Vobolevičienė Helena1994
1456Vobolevičius Vincas2005
1457Vocelka Pranas2001
1458Vokietaitienė Ona1999
1459Vokietaitis Antanas1999
1460Vokietaitytė-Paškevičienė Stanislava1999
1461Vonžodas Aleksandras2012
1462Vonžodienė Malvina2012
1463Voroneckaja Marija2018
1464Voroneckaja-Labul Bronislava 2018
1465Voroneckaja-Prokopovič Sofija 2018
1466Voroneckaja-Sinkevič Elena2018
1467Voroneckij Josif 2018
1468Voroneckis Viktoras2018
1469Voveraitienė Marė2017
1470Voveraitis Jonas2017
1471Vyšniauskaitė-Balniuvienė Aldona Natalija2004
1472Vyšniauskas Algirdas2004
1473Vyšniauskienė Kostė1997
1474Vyšniauskienė Natalija2004
1475Zabarauskienė Karolina1997
1476Zabielavičienė (Pelanytė) Emilija1998
1477Zabielavičius Juozas1998
1478Zabukienė (Šlepetytė) Leokadija2018
1479Zajančkovska (Zajaczkowska) Filomena1998
1480Zajančkovskis (Zajaczkowski) Bronislavas1998
1481Zakarevičienė Scholia2020
1482Zakarevičius Juozas2020
1483Žakovičius (Žakavičius) Vytautas2001
1484Zaksaitė Marijona2006
1485Zaksaitė-Vileikienė Ona2006
1486Zaksas Pranas2006
1487Žarnauskas Teofilis2004
1488Žarnauskienė Marė2004
1489Zaronas Jonas2010
1490Zaronienė Petronėlė2010
1491Zasimauskas Stasys2005
1492Zasimauskienė Petronėlė2005
1493Zaveckas Juozas2016
1494Zaveckienė Marcelė2016
1495Zelba Jonas2010
1496Zelbienė Aleksandra2010
1497Zelčiūtė-Holecek Marija2013
1498Zelčiūtė-Vaičiūnas Stefanija2013
1499Želvys Juozapas2003
1500Želvys Kostas1997
1501Žemaitaitienė (Šneiderytė) Natalija2013
1502Žemaitaitis Petras2013
1503Žemaitienė Ona2001
1504Žemaitis Apolinaras2001
1505Žemaitis Jonas1999
1506Žemaitis Leopoldas2001
1507Žemaitis Vladas1992
1508Zienovič (Zienowicz) Helena1993
1509Žilėnas Kazimieras2000
1510Žilėnas Mamertas2000
1511Žilėnienė Apolonija2000
1512Žilevičienė Adolfina2020
1513Žilevičienė Liudvika2017
1514Žilevičienė Petronėlė2017
1515Žilevičienė (Zilius) Ona2020
1516Žilevičius Adomas2017
1517Žilevičius Albinas1995
1518Žilevičius Danielius2020
1519Žilevičius Mateušas2017
1520Žilevičius Stasys2017
1521Žilevičiūtė-Brazauskienė Stasė1995
1522Žilytė Barbora2016
1523Zinčenkienė Elena2002
1524Žiuromskienė Veronika2011
1525Žiuromskis Juozapas2011
1526Žiužnienė Adelė2007
1527Žiužnys Jeronimas2007
1528Zrelskienė Viktorija2005
1529Zrelskis Steponas2005
1530Zrielskis Mečislovas2005
1531Zubovas Vladimiras1999
1532Zubovienė (Čiurlionytė) Danutė Sofija1999
1533Zubrienė Matilda1993
1534Zubrys Antanas1993
1535Žukauskaitė-Furmonavičienė Genovaitė2006
1536Žukauskas Alfonsas2012
1537Žukauskas Aloyzas2006
1538Žukauskas Kazys2008
1539Žukauskas Kipras2006
1540Žukauskas Stasys2003
1541Žukauskas Valentinas2001
1542Žukauskienė Julija2006
1543Žukauskienė Uršulė2001
1544Žuramskis Pranas2011
1545Žvanska (Zwanska) Halina2003
1546Žvikas Liudvikas2011
1547Žvikienė Jadvyga2011
1548Žvironaitė Veronika2004
1549Žvironas Antanas1992

1 Year, Life Saviour's Cross award received
You are currently using the mobile version of this website.

Switch to desktop view
Desktop version